O parafii


Kościół NMP w Słupie jest wzmiankowany po raz pierwszy już w 1202 r. Był on wówczas, obok kościoła klasztornego w Lubiążu, jednym z najstarszych kościołów będących we władaniu tego opactwa. W 1217 r. na prośbę opata klasztoru w Lubiążu, biskup wrocławski Wawrzyniec ustanawia w Słupie parafię, poświęcając ją Matce Bożej. Do parafii w Słupie przynależnych było wówczas ok. 20 okolicznych wsi. Obecny kościół, o charakterystycznym dla cystersów wezwaniu Maryjnym, Wniebowzięcia NMP  wzniesiony został w poł. XV w. Jest to budowla murowana z kamienia łamanego, jednonawowa, założona na planie prostokąta z kwadratową wieżą od zachodu. Kościół miał charakter obronny, co zatarła jego barokowa przebudowa w czasach opata Baucha (1 połowa. XVIII w.) Do dziś jednak, o obronnym charakterze tego miejsca świadczy kamienny mur z XVII w. z zachowanymi w nim otworami strzelniczymi. Opasuje on kościół i otaczający go cmentarz, na którego terenie stoi kaplica z łamanego kamienia datowana na poł. XVI w. Ta budowla to ossuarium, którego kryptę wypełniają kości ludzkie, złożone tu wtórnie a wydobyte z terenu cmentarza przy kopaniu nowych grobów.
We wnętrzu kościoła wyposażenie z pocz. XVIII w., barokowa chrzcielnica, sklepienie kolebkowe, bogato polichromowane, z lunetami. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia NMP. Na sklepieniu widnieją ślady po kulach z czasu II wojny światowej.
W 1989r. pomalowano ściany wewnątrz Kościoła, a w 2007r. dzięki dotacji z MKiDN w Warszawie został wykonany remont dachu Kościoła i hełmu wieży.

CYSTERSI
Przebiegający przez Słup Szlak Cystersów jest fragmentem dolnośląskiego odcinka wielkiego szlaku kulturowego. Jego nitki łączą ze sobą wszystkie miejsca w Europie, w których zaznaczyła się religijna, kulturalna i gospodarcza działalność cystersów. Zakon ten założony we Francji u schyłku XI w. przybył na ziemie polskie ponad 850 lat temu. Pierwsze opactwo cysterskie na Śląsku powstało w Lubiążu w 1163 r. Do czasu kasaty zakonu przez władze pruskie w 1810 r. mnisi cysterscy w istotny sposób zaznaczyli się w dziejach kilkuset miejscowości Dolnego Śląska, mając główne oparcie w swych opactwach w Lubiążu, Henrykowie, Krzeszowie, Kamieńcu Ząbkowickim i Trzebnicy (cysterki).

WIOSKA SŁUP
Wioska Słup górująca nad okolicą, powstała zapewne na miejscu dawnej osady obronnej. Obok położenia, wskazuje na to także jej pierwotna nazwa (Zlup,Slup) do dziś zachowana. Była to jedna z najstarszych posiadłości opactwa lubiąskiego, pozyskana już w 1177 r. Wówczas to znaczną część tej wsi cystersi nabyli od Konrada i Mojka, synów rycerza Dzirżykraja, drogą zamiany za dwie wsie klasztorne Bogunów i Zwrócona. Z czasem cystersi rozciągnęli swoje władanie na całą okolicę, czyniąc pobliski folwark w Winnicy (dawna grangia) ośrodkiem zarządzającym. Pierwszy okres pomyślności zamyka spustoszenie tego terenu w 1428 r. przez husytów. Późniejsze czasy reformacji i wojny trzydziestoletniej są okresami zastoju tak w życiu zakonnym jak i gospodarczym. Ponowny rozkwit następuje w poł. XVII w. i trwa do poł. XVIII w.